top of page

பள்ளி நிகழ்வு காட்சியகங்கள்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

சர்வதேச நடன தினம் 2021

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

சர்வதேச நடன தினம் 2021

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

உலக புத்தக தினம் 2021

உலக புத்தக தினம் 2020

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

விளையாட்டு தினம் 2019

முழு கேலரிக்கு கிளிக் செய்யவும்

bottom of page